ความรู้สึกของบุถุชน
ไขว้กันอยู่เสมอต่อหลักแห่งอริยสัจ

พระสูตร
 

 


เวทนาใด ๆ ก็ตาม เวทนานั้น ๆ
ประมวลลงในความทุกข์

พระสูตร
   

 


สิ่ง ๆ นั้นมีอยู่
ความรอดออกไปได้จึงปรากฏ

พระสูตร


 


อย่ายึดถือติดแน่นในธรรม
แต่จงใช้แค่เป็นเครื่องมือ

พระสูตร

123
Create by buddha-quote.com