นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา
นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา

รับฟังธรรม


 


ทรงเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูล
แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง

พระสูตร
  

 


นิวรณ์เป็นเครื่องทำกระแสจิต
ไม่ให้รวมกำลัง

พระสูตร
   
Create by buddha-quote.com