พึงตั้งธรรมห้าประการ
ก่อนแสดงธรรมแก่ผู้อื่น

พระสูตร
      
Create by buddha-quote.com