คุณธรรมของผู้ต่ำกว่าโสตปัตติมรรค
และเป็นเหตุให้ไม่ไปสู่อบายในชาตินั้น

พระสูตร


 


ธรรมอันไม่เป็นที่สบาย
แก่ผู้น้อมไปแล้วในนิพพาน

พระสูตร
 

 


พระโสดาบันมีญาณหยั่งรู้
เหตุให้เกิดขึ้นและเหตุให้ดับไปของโลก

พระสูตร


 


ฐานะที่เป็นไปไม่ได้
สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
( พระโสดาบัน ) นัยที่สาม

พระสูตร
 

 


ระดับต่าง ๆ แห่งบุคคล
ผู้ถอนตัวขึ้นจากทุกข์

พระสูตร
  
12
Create by buddha-quote.com