วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยวไป

พระสูตร
  

 


ลักษณะของผู้ไม่ตั้งจิต
ในกายคตาสติ

พระสูตร
  

 


ธรรมที่ควรกำหนดรู้ ควรละ
ควรทำให้เจริญ ควรทำให้แจ้ง
( นัยที่ ๒ )

พระสูตร


 


ธรรมที่ควรกำหนดรู้ ควรละ
ควรทำให้เจริญ ควรทำให้แจ้ง
( นัยที่ ๑ )

พระสูตร


 


เจริญสมาธิแล้ว
จักรู้ได้ตามเป็นจริง

พระสูตร
12
Create by buddha-quote.com