เห็นอัสสาทะ เห็นอาทีนวะ
ในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์

พระสูตร
   

 


ธรรมมีอุปการะมาก
แก่การบรรลุสัจจะ

พระสูตร


 


ความพยายามที่มีผล
ความเพียรที่มีผล

พระสูตร


 


ความแตกต่างของอกุศลมูล
ราคะ โทสะ โมหะ

พระสูตร
Create by buddha-quote.com