เห็นจิตในจิต ๘ คู่อาการ
( จิตตานุปัสสนา )

พระสูตร


 


จะรู้ว่าใครเป็นอย่างไร ต้องอาศัยเวลา

พระสูตร


 


ความมุ่งหมาย
ของคนผู้เป็นศัตรูกัน ๗ ประการ
( โทษของความโกรธ )

พระสูตร
   

 


ความเพียรสามารถทำได้ทุกอิริยาบถ ( ๒ )

พระสูตร
 

 


ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ ๔ ประการ
( สอนธรรมะฆราวาสที่ใกล้เสียชีวิต )

พระสูตร


 


ความต่างระหว่าง
พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ( ๒ )

พระสูตร
Create by buddha-quote.com