พระโสดาบันมีญาณหยั่งรู้
เหตุให้เกิดขึ้นและเหตุให้ดับไปของโลก

พระสูตร


 


ฐานะที่เป็นไปไม่ได้
สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
( พระโสดาบัน ) นัยที่สาม

พระสูตร
 

 


ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา

พระสูตร


 


ธรรมมีอุปการะมาก
แก่การบรรลุสัจจะ

พระสูตร


 


ความพยายามที่มีผล
ความเพียรที่มีผล

พระสูตร


 


ความแตกต่างของอกุศลมูล
ราคะ โทสะ โมหะ

พระสูตร


 


ความต่างกันระหว่าง
ผู้ให้ทานและผู้ไม่ให้ทาน

พระสูตร

Create by buddha-quote.com