เวทนาใด ๆ ก็ตาม เวทนานั้น ๆ
ประมวลลงในความทุกข์

พระสูตร
 

 


เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย
บางพวกไม่กลัวตาย

พระสูตร
   

 


สิ่งที่ใคร ๆ ในโลกไม่ได้ตามปราถนา

พระสูตร


 


บุคคลที่มีกายมิได้อบรม มีจิตมิได้อบรม

พระสูตร
 
Create by buddha-quote.com