ความเข้าใจผิดเรื่องกรรม
ที่อริยบุคคลจะต้องละได้

พระสูตร
 

 


ที่ที่ไม่มีโศก ไม่มีธุลี ไม่มีความคับแค้น

พระสูตร


 


เห็นอัสสาทะ เห็นอาทีนวะ
ในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์

พระสูตร
  

 


พระโสดาบันมีญาณหยั่งรู้
เหตุให้เกิดขึ้นและเหตุให้ดับไปของโลก

พระสูตร
Create by buddha-quote.com