มิใช่ขณะ มิใช่สมัย
ในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์

พระสูตร


 


ความรู้สึกของบุถุชน
ไขว้กันอยู่เสมอต่อหลักแห่งอริยสัจ

พระสูตร
  

 


เวทนาใด ๆ ก็ตาม เวทนานั้น ๆ
ประมวลลงในความทุกข์

พระสูตร
Create by buddha-quote.com