พึงตั้งธรรมห้าประการ
ก่อนแสดงธรรมแก่ผู้อื่น

พระสูตร
  

 


ทรงเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูล
แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง

พระสูตร
 
Create by buddha-quote.com