การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์

พระสูตร


 


ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ ๔ ประการ
( สอนธรรมะฆราวาสที่ใกล้เสียชีวิต )

พระสูตร


 


ความต่างระหว่าง
พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ( ๒ )

พระสูตร


 


ความต่างระหว่าง
พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ( ๑ )

พระสูตร
   

 


ธรรมทั้งหลายทั้งปวง
มีนิพพานเป็นที่สุด

พระสูตร


 


ความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่า
น่ากลัวกว่านรก

พระสูตร
Create by buddha-quote.com