ทรงแสดงธรรม
เพราะเห็นความจำเป็นของสัตว์บางพวก

พระสูตร


 


หลังปรินิพพาน เทวดาและมนุษย์
จะไม่เห็นตถาคตอีก

พระสูตร


 


ไม่ทรงมีความลับ
ที่ต้องให้ใครช่วยปกปิด

พระสูตร
 

 


สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์
( อายตนะ )

พระสูตร


 


สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์
( ขันธ์ห้า )

พระสูตร
 

 


สิ่งที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย

เห็นว่าเป็นความสุข

พระสูตร


 


เหตุแห่งการเกิดในครรภ์

เหตุแห่งการดำรงอยู่ของชีวิต

พระสูตร


 


อานิสงส์แห่งอานาปานสติ เจ็ดประการ

พระสูตร
Create by buddha-quote.com