หลักการดำรงชีพ
เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้

พระสูตร
  

 


ความเพียรสามารถทำได้ทุกอิริยาบถ ( ๒ )

พระสูตร
    

 


การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์

พระสูตร


 


ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ ๔ ประการ
( สอนธรรมะฆราวาสที่ใกล้เสียชีวิต )

พระสูตร
Create by buddha-quote.com