ธรรมที่ควรกำหนดรู้ ควรละ
ควรทำให้เจริญ ควรทำให้แจ้ง
( นัยที่ ๑ )

พระสูตร


 


เจริญสมาธิแล้ว
จักรู้ได้ตามเป็นจริง

พระสูตร
  

 


ขันธ์ห้าไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

พระสูตร
 

 


อุปาทานกับอุปาทานขันธ์
มิใช่อันเดียวกัน

พระสูตร


 


อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน
( อายตนะ )

พระสูตร


 


อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน
( ขันธ์ห้า )

พระสูตร


 


ทรงแสดงธรรม
เพราะเห็นความจำเป็นของสัตว์บางพวก

พระสูตร
Create by buddha-quote.com